Zamknij

Napisz do nas


Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść wiadomości

Pracownik > polityka prywatno�ci

Polityka prywatności

Użytkownik akceptując postanowienia regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie,anych biorcyupę Doradczą Sp. cęedzialności za:

ontaktowania sie  przez Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o. na warunkach określonych w polityce prywatności, danych osobowych użytkownika korzystającego z portalu lub usług poprostupraca.pl. Dane przetwarzane są w celach rekrutacyjnych, prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług oraz marketingowych.

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). 

Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, w szczególności:

 • nazwisko i imiona,
 • numer ewidencyjny PESEL i NIP,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres zamieszkania, zameldowania lub pobytu,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • szkoła,
 • miejsce pracy,
 • data urodzenia,
 • znajomość języków obcych,
 • odbycie dodatkowych kursów,
 • doświadczenie zawodowe,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • poszukiwana praca,
 • historia zatrudnienia. 

Katalog powyżej wymienionych danych może ulec zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług. Administrator portalu dokona w tym przedmiocie stosownych zmian w regulaminie. 

Dostęp do danych osobowych powierzonych poprostupraca.pl ma użytkownik za pośrednictwem własnego konta (loginu i hasła) oraz administrator poprostupraca.pl. Użytkownik zakładając konto ma możliwość jego edycji, aktualizowania danych oraz usunięcia konta. Po usunięciu konta przez użytkownika, administrator ma ciągle prawo do przetwarzania danych osobowych, chyba że użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkowników z portalu poprostupraca.pl:

a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa wyżej (wyżej wymienione dane)

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca, 

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP użytkowników) są przez administratora wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Portal poprostupraca.pl używa cookies w celu prawidłowego funkcjonowania portalu. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści portalu poprostupraca.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z portalu. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z portalu poprostupraca.pl przez użytkowników. 

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych żądanych przy rejestracji użytkownika, został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

W procesie rekrutacji administrator umożliwia pracodawcom udostępnienie anonimowych CV, odpowiadających kryteriom poszukiwanego pracownika. Pracodawca staje się wówczas administratorem posiadanych danych osobowych i jest odpowiedzialny za zgodne z prawem ich przetwarzanie. 

Użytkownik przesyłający swoje CV za pośrednictwem portalu poprostupraca.pl lub w inny nie opisany w niniejszym regulaminie, zobowiązany jest do aktualizowania dokumentu nie rzadziej niż co dwa lata. Brak aktualizacji może skutkować usunięciem CV z bazy. 

Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom poprzez portal www.poprostupraca.pl realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych oraz prawo żądania aktualizacji danych. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 

Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane przez administratora do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych oraz edukacyjnych pochodzących od administratora lub osób trzecich. 

Administrator ma prawo przetwarzania danych użytkownika bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.