Zamknij

Napisz do nas


Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Treść wiadomości

Pracownik > polityka prywatno�ci

Regulamin

1. DEFINICJE

PORTAL - portal internetowy należący do usługodawcy i znajdujący się pod adresem internetowym www.poprostupraca.pl oraz w innych domenach internetowych, do których przysługują prawa Europejskiej Grupie Doradczej Sp. z o.o. 

ADMINISTRATOR – jest nim usługodawca. 

USŁUGODAWCA - Europejska Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-923 Katowice; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000229439; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-254-55-56, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 7060 przez Marszałka Województwa Śląskiego, jest twórcą oraz właścicielem praw do Portalu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami. 

USŁUGOBIORCA – osoba korzystająca z usług świadczonych przez usługodawcę. 

USŁUGI – wszelkie usługi świadczone przez usługodawcę dla usługobiorców na podstawie regulaminu lub odrębnych umów. 

UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z zasobów i możliwości portalu poprostupraca.pl 

FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz wypełniony przez użytkownika portalu w celu zdobycia dostępu do wybranych treści umieszczonych na portalu. 

REGULAMIN – niniejszy regulamin dostępny na stronie: www.poprostupraca.pl 

ADRES IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla użytkownika. 

COOKI – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer portalu na dysku twardym komputera z którego korzysta użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer portalu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. 


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników portalu korzystających z treści i zasobów portalu. 

Administrator portalu ma prawo do zmiany regulaminu, który zaczyna obowiązywać wraz z zamieszczeniem go na łamach portalu poprostupraca.pl. 

Nie zezwala się na kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie treści strony internetowej w całości lub pojedynczych jej elementów. 

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i formy udostępnionych informacji w dowolnym terminie. 

Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez usługobiorcę usług nie później niż w ciągu 24 godzin następnego dnia roboczego, od momentu podpisania umowy. 

Akceptacja regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności umieszczonej za portalu www.poprostupraca.pl. 


3. REJESTRACJA 

Osoba rejestrująca wysyłając formularz rejestracyjny, aplikująca CV, składająca  po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu zamieszczonego na portalu poprostupraca.pl oświadcza, że:

a) zapoznał się z regulaminem i akceptuje go,

b) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d) jest uprawniony do wyżej wymienionych czynności. 

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego zostanie utworzy dla  usługobiorcy w ramach portalu poprostupraca.pl unikalne konto z unikalnym loginem i hasłem wybranym przez osobę rejestrującą. Login oraz hasło nie będzie udostępniane osobom trzecim. 

Portal może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli na portalu istnieje już konto o takim samym loginie. Zarządzający portalem poinformuje o usunięciu konta. 

Za pośrednictwem portalu użytkownik może zapisać się również na newsletter, jest to cykliczny biuletyn informacyjny wysyłany za pomoc poczty elektronicznej w formie a-mail. Wiadomości wysyłane są z różną częstotliwością do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie, poprzez zgłoszenie adresu e-mail za pomocą opcji „zapisz” na „newsletter” na portalu www.poprostupraca.pl lub wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji.

 

4. ODPŁATNOŚĆ 

Dla poszukujących pracy korzystanie z portalu jest bezpłatne. 

Użytkownicy którzy zainteresowani są nabyciem odpłatnej usługi mogą z niej korzystać na warunkach określonych w umowie indywidualnie skonstruowanej dla każdego usługobiorcy. 

Płatność następuje na podstawie faktury w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, gdy jest to skutkiem braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy usługobiorcy (np. błędnie podane dane, skutkujące niemożliwością skontaktowania się z usługobiorcą). 

Portal nie ponosi również odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku korzystania z Internetu,

b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez użytkowników portalu,

c) utratę przez użytkownika danych, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też działaniem osób trzecich.

d) podania przez użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub składaniu zlecenia,

e) nieprzestrzegania przez innych użytkowników regulaminu.